UPDATE

Donderdagmiddag 18 mei 2017 heeft een kort geding plaatsgevonden. De rechter heeft bepaald dat At Lodder / zijn vennootschap Vrijheid Apeldoorn B.V. geen pandrechten mag openbaren. Hieronder vindt u de betreffende uitspraak van de rechtbank te Arnhem.

Reeds aan u geopenbaarde pandrechten moeten door At Lodder gerectificeerd worden omdat openbaring niet had mogen plaatsvinden.

Dit betekent dat u facturen kunt betalen aan de op de factuur vermelde partij en bankrekeningnummer alsof u nooit een bericht van Vrijheid Apeldoorn B.V. heeft ontvangen.

Namens de Maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs

Bijlage:
Kortgeding vonnis 18 mei 2017 Maatschap Lodder & Co


BELANGRIJKE MEDEDELING

De heer Aart Nanne Lodder – naamgever van de Maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs- is onlangs zeer negatief in het nieuws gekomen, met name door diverse artikelen in het Financieel Dagblad van 22 april 2017 met onder meer als kop ‘ik nagel jou aan elke boom die daar staat’. Uit de artikelen wordt duidelijk dat het daarbij gaat om gedrag van de heer Lodder persoonlijk en niet om gedragingen van de maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs, haar maten of haar medewerkers.

De Maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs en haar maten nemen hierbij openlijk afstand van (de gedragingen van) de heer Lodder.

De Maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs hecht er waarde aan om op te merken dat de heer Lodder op geen enkele wijze meer verbonden is aan de Maatschap en daarbinnen ook geen enkele functie of rol meer vervult of zal vervullen, ook niet via de door hem gecontroleerde vennootschap Vrijheid Apeldoorn B.V., welke vennootschap tot vorig jaar lid van de Maatschap was en onderdeel uitmaakte van de Raad van Bestuur van de Maatschap. Vorig jaar is dit lidmaatschap opgezegd en is betrokkene ontslagen als lid van de Raad van Bestuur van de Maatschap. Zodat ook na ommekomst van de termijn waarvoor Vrijheid Apeldoorn B.V. door de kortgedingrechter is geschorst (zie bijgaand vonnis), Vrijheid Apeldoorn B.V. evenmin verbonden is aan de Maatschap of daarbinnen nog enige functie zal vervullen.

Zoals te doen gebruikelijk, dient bij het einde van een samenwerking tussen de Maatschap en de uitgetreden maat, in dit geval Vrijheid Apeldoorn B.V., financieel afgewikkeld te worden. Helaas heeft de Maatschap moeten constateren dat de heer Lodder de relaties van de Maatschap of relaties van de met de Maatschap verbonden entiteiten betrekt in deze afwikkeling, onder andere door het openbaren van vermeende pandrechten door Vrijheid Apeldoorn B.V.. De maatschap en aan haar gelieerde entiteiten (waaronder Lodder Dales Doetinchem B.V., Lodder Dales Adviseurs B.V., Lodder Dales Zevenaar B.V. en Lodder & Co Accountants B.V.*) betwisten dat zij nog iets aan Vrijheid Apeldoorn B.V. verschuldigd zijn en daarom worden relaties langs deze weg gewezen op hun recht om zich op opschorting te beroepen.

Artikel 6:37 BW “De schuldenaar is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, indien hij op redelijke gronden twijfelt aan wie de betaling moet geschieden.”

In dit kader verwijzen wij u tevens naar de brief van onze advocaat van 17 mei 2017 (bijgaand).

Wij wijzen u er met nadruk op dat ETL-Dales Accountants en Adviseurs B.V. geen enkele (rechts-) relatie heeft met de heer Lodder of zijn vennootschap Vrijheid Apeldoorn B.V.. Ook heeft ETL geen (rechts)relatie met de Maatschap.

ETL Accountants en Adviseurs heeft haar wortels in Duitsland en begeeft zich sinds kort op de Nederlandse markt. De Nederlandse Holding, ETL Nederland Holding B.V., heeft een nieuwe vennootschap opgericht, ETL Dales Accountants en Adviseurs B.V. die geen enkele (rechts-)relatie heeft met de heer Lodder of zijn vennootschap Vrijheid Apeldoorn B.V. en die geen partij is bij de verpanding.

Het vermeende pandrecht is dus niet van toepassing op facturen die u van ETL-Dales Accountants en Adviseurs B.V. hebt ontvangen. Facturen van ETL-Dales Accountants en Adviseurs B.V. kunt u dan ook gewoon bevrijdend betalen aan ETL-Dales, waarbij ETL-Dales u zal vrijwaren voor alle risico’s. Voor informatie verwijzen we u naar de ETL organisatie die u onder andere kunt bereiken op telefoonnummer 026-352 33 99 en 0314–36 98 20.

Het spijt ons zeer dat u in deze discussie tussen (voormalige) maten wordt betrokken.

Namens de Maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs

Bijlage:
KG vonnis d.d. 23 november 2016 (kopstaart vonnis)
Brief Harveybloom advocaten d.d. 17 mei 2017